Menu
Your Cart

Информации за испорака


Испораката на производите се извршува на адресата која купувачот ја определил во нарачката и на начин кој го одбрал при самото правење на нарачката.При предавање на производите купувачот или трето лице ја потпишуваат испратницата и другите пропратни документи.Под трето лице се подразбира лице кое не наведено во порачката но го прима производот на наведената адреса при извршување на порачката.

При примањето на производот примачот е должен да го провери производот за евентуални оштетувања при транспорт и да провери евентуално недостасување на некој дел доколку производот е составен од неколку делови. Доколку констатира некој од предходните недостатоци примачот е должен веднаш да пријави рекламација.

Пред испорака на производот купувачот ќе биде телефонски контактиран за часот и денот на испорака 

Испораката на производите ќе биде извршена низ целата територија на Македонија. Испорака на производи надвор од територијата на Македонија не вршиме.

Времето на испорака во Скопје изнесува 24 часа од моментот на правењето на нарачката.

Низ другите градови во Македонија времето на испорака изнесува 48-72 часа од моментот на правењето на нарачката

Доколку нарачката е направена после 14 часот тогаш периодот за испорака започнува да тече од наредниот работен ден.

Доколку нарачката е направена во неработни денови рокот започнува да тече од првиот работен ден. Во рокот на испорака не се рачунаат неработните денови.

laptop.mk го задржува правото да го продолжи периодот на испорака без да го извести купувачот најмногу 7 дена од моментот на правењето на нарачката и над 7 дена само со договор со купувачот.

Доколку има доцнење на испораката laptop.mk  не сноси никаква одговорност доколку доцнењето е предизвикано од страна на компанијата која е ангажирана за извршување на испораката.

Во случај, кога купувачот не е дома и не е достапен за исполнување на порачката во договорениот термин и на наведената адреса, или нема обезбеден пристап и услови за предавање на производот во тој рок, laptop.mk се ослободува од обврската да ги испорача производите наведени во порачката.